Všeobecné obchodné podmienky pre Fototechniku

 

x. Úvod

x.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre Fototechniku (ďalej len „Podmienky“) nahrádzajú predchádzajúce „Obchodné podmienky – vzťahujúce sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle CEWE a.s. „www.fotolab.sk“ účinné od 15.10.2014. Podmienky stanovujú práva a povinnosti Vás Zákazníkov ako kupujúcich a nás CEWE a. s. ako predávajúcich v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.fotolab.sk. CEWE a. s. si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Podmienok je splnená umiestnením na internetovej adrese www.fotolab.sk.

x.2 Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu: https://www.cewe.sk/oou.html

x.3 Ako viete, pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti ohľadom Fototechniky s Vami komunikujeme predovšetkým na diaľku, preto pri uzavretí Zmluvy s Vami budú použité prostriedky komunikácie na diaľku.

x.4 V prípade rozporov medzi aktuálnymi podmienkami spoločne dohodnutými v rámci e-shopu a týmito Podmienkami, bude mať prednosť uvedená konkrétna dohoda pred týmito Podmienkami.

x.5 Podmienky platia pre dodanie Fototechniky a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zákazníkom ako kupujúcim a CEWE a. s. ako predávajúcim.

1. Niektoré definície

1.1 Cena je finančná čiastka, ktorú budete platiť za Fototechniku vrátane DPH.

1.2. CEWE a. s. je spoločnosť so sídlom: Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04, IČO: 31 395 937, DIČ: 2020349034, IČ DPH: SK2020349034, adresa elektronickej pošty: eshop@cewe.sk, telefónne číslo: 02-68204418 (počas pracovných dní: 8:00 - 16:00 hod.), zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 842/B.

1.3 Fototechnika sú všetky služby informačnej spoločnosti, ktoré sú aktuálne dostupné na Objednávku, alebo na Predobjednávku na e-shope, a ktoré budú Zákazníkovi dodané zo strany CEWE a. s., alebo jej zmluvných partnerov na základe Objednávky Zákazníka a prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.fotolab.sk.

1.4 Dopravné je cena za dopravu, ktorú budete platiť za doručenie Fototechniky, a to vrátane ceny za jej zabalenie a DPH. CEWE a. s. účtuje Zákazníkovi Dopravné uvedené na potvrdenej Objednávke, ktorého výška závisí od typu objednanej Fototechniky a zvoleného spôsobu doručenia resp. poštového doručovateľa. V prípade osobného odberu na predajni CEWE a. s. bude Zákazníkovi aktuálne účtované Dopravné vo výške 2,95 Eur a v prípade doručenia prostredníctvom Poštových doručovateľov aktuálne účtované Dopravné vo výške 4,95 Eur.

1.5 Celková cena je súčet Ceny a Dopravného vrátane DPH.

1.6 DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7 e-shop je internetový obchod prevádzkovaný zo strany CEWE a. s. na internetovej adrese www.fotolab.sk, na ktorom bude prebiehať poskytnutie služby informačnej spoločnosti spočívajúcej v predaji Fototechniky.

1.8 Faktúra je daňový doklad vystavený podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu.

1.9.1 Objednávka je neodvolateľný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na Fototechniku s CEWE a. s. Zákazník zadaním Objednávky súhlasí okrem iného s tým, že tieto Podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy na Fototechniku. Právny vzťah z uvedenej Kúpnej zmluvy na Fototechniku sa bude ďalej riadiť ustanoveniami Reklamačného poriadku,  informáciami uvedenými na internetovej adrese www.fotolab.sk, prípadne aj www.cewe.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom alebo Obchodným zákonníkom v prípade Zákazníka, ktorý je podnikateľom, ďalej zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, zákonom č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení.

1.9.2 Predobjednávka je nepomenovanou (tzv. rezervačnou) zmluvou upravenou v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom v § 51 Občianskeho zákonníka alebo v prípade Zákazníka, ktorý je podnikateľom v § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Jej účelom je krátkodobo rezervovať Fototechniku, ktorá je na na e-shope predbežne dostupná len na tzv. Predobjednávku, nakoľko ide o tovar, ktorý je aktuálne na trhu novinkou, a teda ešte nie je v CEWE a. s., alebo u jej zmluvných dodávateľov aktuálne dostupný na sklade, pričom aktuálne nie je možné určiť lehotu jeho dodania. Účelom Predobjednávky je deklaratórne vyhlásenie Zákazníka o úmysle uzavrieť v budúcnosti s CEWE a. s. kúpnu zmluvu, a zároveň poskytnutie súčinnosti a údajov na prípravu podkladov pre budúcu Objednávku/kúpnu zmluvu. Ak nebola pri konkrétnej Fototechnike uvedená ani orientačná doba dodania (tzv. „dostupnosti“) podľa bodu 6.9 Podmienok, zaväzuje sa CEWE a. s. bezodkladne potom, ako sa dozvie od svojho zmluvného dodávateľa dodaciu lehotu, oznámiť ju Zákazníkovi uvedenému v Predobjednávke, pričom tento bude mať v prípade pretrvávajúceho záujmu o kúpu „rezervovanej“ Fototechniky právo, nie povinnosť zadať s ňou súvisiacu Objednávku. CEWE a.s. nebude na základe Predobjednávky účtovať potenciálnemu budúcemu zákazníkovi žiadny rezervačný poplatok, ani zálohu na kúpnu cenu, nakoľko ju považuje za bezodplatnú službu v prospech svojich potenciálnych zákazníkov.

 

1.10 Poistením Fototechniky sa rozumejú zahraničnou poisťovňou (z iného členského štátu EÚ) ERV Evropská pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, ČR, klientská linka +420 221 860 860, email: klient@ervpojistovna.cz, www.ervpojistovna.cz, www.facebook.com/ERVevropskapojistovna, pre Zákazníkov CEWE a. s. ponúkané nasledovné poistné produkty:
a) poistenie Fototechniky pre všetky prípady, a/alebo
b) poistenie predĺženej záruky - keď dva roky nestačia, a/alebo
c) poistenie Fototechniky vrátane predĺženej záruky.
Všetky uvedené poistné produkty si Zákazník môže aktuálne zakúpiť na Zákazníkom zvolenej predajni CEWE a. s.alebo prostredníctvom e-shopu. Bližší popis výhod jednotlivých produktov, ako aj poistné podmienky a formulár odstúpenia od poistnej zmluvy nájdete na internetovej stránke www.fotolab.sk.

1.11 Orgánom dozoru nad poskytovaním služieb Fototechniky je Slovenská obchodná inšpekcia (v skratke „SOI“), pracovisko Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

1.12 Poštovým doručovateľom je zmluvný partner CEWE a. s. oprávnený na poskytovanie poštových služieb, ktorým je buď poskytovateľ expresnej poštovej služby Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498 (v skratke „DPD“), prípadne iný zmluvný partner CEWE a. s. oprávnený na poskytovanie poštových služieb napr. Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48 136 999, ktorá doručuje Zákazníkom Fototechniku na výdajné miesta (tzv. kamenné pobočky, alebo do samoobslužných výdajných boxov (tzv. Z-BOXov) alebo priamo na adresu Zákazníka, alebo poskytovateľ univerzálnej poštovej služby Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124 (v skratke „SP“).

1.13 Užívateľský účet (anglicky „User Account“) sú informácie o Zákazníkovi e-shopu, ktorý obsahuje okrem histórie zadaných Objednávok a uzavretých kúpnych zmlúv na Fototechniku aj ním zadané užívateľské meno, heslo a osobné nastavenia.

1.14 Zákazník je buď fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom e-shopu objednala Fototechniku na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, a ktorý sa zároveň z pohľadu všeobecne záväzných právnych predpisov považuje za spotrebiteľa, alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom e-shopu objednala Fototechniku za účelom podnikania alebo výkonu svojho povolania, a ktorý sa zároveň z pohľadu uvedených predpisov považuje za podnikateľa.

1.15 Zmluva je kúpna zmluva na Fototechniku, dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu; je uzavretá v momente, kedy Zákazník obdrží od CEWE a. s. potvrdenie Objednávky.

2. Všeobecné ustanovenia a poučenie

2.1 Objednanie Fototechniky je možné len cez internetové rozhranie e-shopu.

2.2 Pri Objednávke Fototechniky je povinnosťou Zákazníka poskytnúť CEWE a. s. všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste takto poskytli bude CEWE a. s. považovať za správne a pravdivé.

 

3. Uzatvorenie Zmluvy

3.1 Zmluvu je možné uzavrieť iba v štátnom jazyku.

3.2 Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku platí Zákazník. Tieto náklady sa nijako nelíšia od obvyklej sadzby (t.j. nejde o služby so zvýšenou tarifou), ktorá sa platí za používanie týchto prostriedkov, najmä za prístup na internet. Zákazník preto nemusí okrem Celkovej ceny očakávať žiadne ďalšie náklady, ktoré by mu CEWE a. s. vyúčtovala. Odoslaním Objednávky súhlasí Zákazník s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.3 Na uzavretie Zmluvy je potrebné, aby Zákazník na e-shope vytvoril návrh Objednávky, v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:
(a) informácie o objednávanej Fototechnike (na e-shope označujete Fototechniku, o ktorej dodanie máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
(b) informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Fototechniky; tieto informácie budú zvolené v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia e-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe zvolenej Fototechniky a spôsobu jej doručenia;
(c) identifikačné údaje Zákazníka slúžiace na to, aby mu mohla CEWE a. s. doručiť objednanú Fototechniku, teda v prípade spotrebiteľa najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail), a v prípade podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, doručovaciu adresu, ak sa líši od sídla, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail). V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má CEWE a. s. za to, že Zákazník objednáva Fototechniku ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ. Okrem toho môžu byť s predchádzajúcim súhlasom Zákazníka využité aj na priamy marketing (najmä zasielanie newslettrov) s ponukami Fototechniky, CEWE Fotoproduktov a iných podnikateľských aktivít CEWE a. s. Zákazník má ale kedykoľvek možnosť jednoducho a bezplatne odmietnuť ďalšie používanie uvedených údajov.

3.4 V priebehu tvorby návrhu Objednávky je Zákazník oprávnený až do doby jej vytvorenia zadané údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly vytvorí Zákazník Objednávku prostredníctvom stlačenia tlačidla „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Pred stlačením tlačidla musí Zákazník potvrdiť oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami. Na potvrdenie a súhlas s nimi slúži osobitné miesto na označenie. Po stlačení tlačidla „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“ budú všetky v Objednávke vyplnené údaje odoslané priamo do CEWE a. s.

3.5 Objednávka bude Zákazníkovi v čo najkratšom čase po tom, ako bola CEWE a. s. doručená, potvrdená potvrdzujúcim e-mailom na jeho adresu uvedenú v Objednávke. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Podmienky v znení platnom a účinnom ku dňu vytvorenia Objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

3.6 Môže nastať prípad, kedy nebude možné Objednávku potvrdiť. Pôjde o situácie, kedy Fototechnika nebude dostupná, alebo ak bude objednaný väčší počet kusov, než ktorý bude zo strany CEWE a. s. možné dodať. Informácie o maximálnom počte kusov Fototechniky budú v rámci e-shopu vopred poskytnuté. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nebude možné objednávku potvrdiť, bude Zákazník kontaktovaný s pozmeneným návrhom na uzavretie Zmluvy. Zmluva bude v takom prípade uzavretá, až keď uvedený pozmenený návrh CEWE a. s. Zákazník potvrdí.

3.7 V prípade, keď bude v rámci e-shopu alebo návrhu Objednávky uvedená zjavne chybná Cena, Cena za dopravu, alebo Celková cena v dôsledku technickej závady, alebo inej zrejmej chyby v písaní alebo počítaní, nie je CEWE a. s. povinná Zákazníkovi Fototechniku za takúto Cenu, Cenu za dopravu alebo Celkovú cenu dodať, a to ani v prípade obdržania potvrdenia Objednávky. Vtedy bude CEWE a. s. bezodkladne po zistení uvedenej chyby Zákazníka kontaktovať, a zašle mu návrh na uzavretie novej Zmluvy v opravenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva bude uzavretá až vtedy, keď jej návrh Zákazník potvrdí. Platnosť návrhu novej Zmluvy je tri dni od jej odoslania, ak CEWE a. s. neuvedie v návrhu inak. Za zjavnú chybu sa na tieto účely považuje najmä stav, kedy Cena, Cena za dopravu alebo Celková cena nezodpovedá obvyklej cene u iných podnikateľov alebo chýba alebo je navyše ktorékoľvek číslo.

3.8 Zákazník vytvorením Objednávky týmto potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil so všetkými zmluvnými podmienkami poskytnutej služby, najmä však s:
(a) hlavnými vlastnosťami Fototechniky v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie;
(b) Celkovou cenou vrátane DPH a všetkých ostatných daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru (napr. Predobjednávka) nemožno cenu primerane určiť vopred, tak spôsob akým sa vypočíta, Cenou za dopravu, cenou za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie;
(c) platobnými podmienkami a dodacími podmienkami;
(d) zmluvnou lehotou, do ktorej sa CEWE zaväzuje najneskôr dodať Fototechniku, sú lehoty (termíny dodania) uvedené v bode 6.3 Podmienok, ibaže sa jedná o Predobjednávku, tak potom lehoty (termíny dodania) uvedené v bodoch 6.9 až 6.11 Podmienok, ak nie je zmluvná lehota (termín dodania) neskôr individuálne Zákazníkovi e-mailom komunikovaná inak;
(e) informáciami o Reklamačnom poriadku, vrátane informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a postupov uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, Zásadách ochrany osobných údajov, alebo o prípadných iných spravovacích poriadkoch, ak sa na poskytovanie služieb Fototechniky použijú;
(f) informáciou o práve Zákazníka - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, vrátane podmienok, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva, vrátane formulára na odstúpenie od Zmluvy podľa Prílohy č. 1 Podmienok,
(g) informáciu o tom, že ak Zákazník - spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Fototechniky pre CEWE a. s. podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení;
(h) poučením o zodpovednosti CEWE a. s. za vady Fototechniky podľa §§ 622 – 623 Občianskeho zákonníka; ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v písmenách (a), (b), (f), (g) a (h). Ostatné informácie sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.

3.9 Zákazník týmto výslovne potvrdzuje, že v prípade kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, mu vznikne záväzok na zaplatenie Celkovej ceny. Zároveň Zákazník potvrdzuje, že okrem toho mu vznikne záväzok si v dohodnutom termíne dodania Fototechniku prevziať.

3.10 V niektorých prípadoch CEWE a. s. umožňuje na objednanie Fototechniky využiť zľavu (poskytované buď v rámci marketingu CEWE a. s., alebo vo forme darčekových poukážok zakúpených v prospech Zákazníkov). Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby Zákazník už v rámci tvorby návrhu Objednávky vyplnil údaje o tejto zľave (t.j. zadal kód kupónu) do vopred určeného poľa. Iba ak tak Zákazník urobí, bude mu Fototechnika poskytnutá so zľavou.

3.11 V prípade, ak má Zákazník zriadený Užívateľský účet, môže urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade však má Zákazník povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je totožný, ako v prípade Zákazníka bez Užívateľského účtu s tým rozdielom, že už nie je potrebné opakovane vyplňovať identifikačné údaje Zákazníka.

4. Užívateľský účet

4.1 Na základe registrácie v rámci e-shopu môže Zákazník pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

4.2 Pri registrácií Užívateľského účtu je povinnosťou Zákazníka uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aj aktualizovať.

4.3 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je povinnosťou Zákazníka zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať tieto údaje tretím osobám. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesie CEWE a. s. za to žiadnu zodpovednosť.

4.4 Užívateľský účet je personifikovaný, teda Zákazník nie je oprávnený umožniť jeho využitie tretím osobám.

4.5 CEWE a. s. má právo Užívateľský účet zrušiť najmä v prípade, že ho Zákazník dlhšie ako tri roky nevyužíva, prípadne ak porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy.

4.6 Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu nevyhnutnej údržby a opráv hardvérového a softvérového vybavenia CEWE a. s. a poskytovateľa služieb diaľkovej komunikácie.

5. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

5.1 Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Fototechnike v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy identická s cenou uvedenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2 Celková cena je uvedená vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.3 Platbu Celkovej ceny bude CEWE a. s. od Zákazníka požadovať v závislosti od spôsobu jej platby, v rámci návrhu Objednávky, alebo po uzavretí Zmluvy, každopádne vždy ešte pred odovzdaním Fototechniky. Úhradu Celkovej ceny môže Zákazník vykonať týmito spôsobmi:
(a) platba na základe prevodného príkazu (príkazu na úhradu) na účet CEWE a. s. uvedený v rámci tvorby návrhu Objednávky na e-shope CEWE a. s.;
(b) platba pomocou platobnej karty s dostatkom finančných prostriedkov na bankovom účte Zákazníka; informácie potrebné pre vykonanie online platby pomocou platobnej karty budú Zákazníkovi oznámené v rámci tvorby návrhu Objednávky tak, že platobná brána presmeruje Zákazníka na formulár, kde Zákazník vyplní údaje svojej platobnej karty a následným odsúhlasením (autorizáciou) Celkovú cenu zaplatí;
(c) platba pomocou služby PayPal s dostatkom finančných prostriedkov na bankovom účte Zákazníka; informácie pre vykonanie online platby pomocou služby PayPal (údaje o čísle jeho platobnej karty, termínu jej platnosti a bezpečnostného kódu, a ak už má zriadený (e-mailový) účet PayPal, bude mu umožnené sa k nemu prihlásiť) budú zákazníkovi oznámené v rámci tvorby návrhu Objednávky, a po následnom vyzvaní na odsúhlasenie (autorizáciu) Celkovú cenu zaplatí;
(d) pri doručení Fototechniky na dobierku dôjde k platbe pri prevzatí Fototechniky, pričom Zákazník má možnosť vybrať si medzi platbou s dostatkom finančných prostriedkov hotovosti k rukám Poštového doručovateľa, najviac však do výšky 3.333,-Eur, alebo platbu platobnou kartou, vtedy však bez obmedzenia výšky takejto platby;
(e) v hotovosti pri osobnom odbere na Zákazníkom zvolenej predajni CEWE a. s.; v prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Fototechniky k rukám povereného zamestnanca predajne; Zákazník týmto berie na vedomie, že pri platbe v hotovosti je možná platba najviac do výšky 15.000,-Eur.

5.4 Po uhradení Celkovej ceny bude Zákazníkovi, v závislosti od zvoleného spôsobu platby, vystavený spolu s doručením Fototechniky príjmový pokladničný doklad alebo faktúra.  

5.5 Vlastnícke právo k Fototechnike prechádza na Zákazníka až po zaplatení Celkovej ceny a prevzatí Fototechniky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na bankový účet CEWE a. s., v ostatných prípadoch je zaplatená okamihom uskutočnenia platby.

5.6 Na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov na silnú autentifikáciu Zákazníka (PSDII) je CEWE a. s. povinná preniesť určité právne predpísané osobné údaje na poskytovateľa platobnej služby počas platby online. Viac informácií nájdete na v dokumente Zásady ochrany osobných údajov na internetovej stránke https://www.cewe.sk/oou.html.

6. Dodacie podmienky, doručenie Fototechniky, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia

6.1 Fototechnika bude Zákazníkovi doručená spôsobom podľa jeho voľby, pričom si môže vybrať z nasledovných možností:
(a) osobný odber na predajni CEWE,
(b) doručenie prostredníctvom Poštových doručovateľov.

6.2 Fototechniku je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

6.3 Doba doručenia Fototechniky vždy závisí od jej dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia je Zákazníkovi oznámená v potvrdení Objednávky. Doba doručenia uvedená na e-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na predajni bude Zákazník vždy informovaný o možnosti vyzdvihnutia Fototechniky prostredníctvom e-mailu. V zásade vždy platí, že CEWE a. s. sa vždy usiluje dodať Fototechniku v čo najkratšom možnom termíne (spravidla v lehote 3-5 dní, ak ju má CEWE a. s. skladom), a ak nie je uvedené ďalej inak, tak v prípade Fototechniky, ktorý nemá CEWE a. s. na sklade, ale je na sklade u jej zmluvného dodávateľa, v závislosti od druhu objednanej Fototechniky v lehote od siedmych do štrnástich pracovných dní od potvrdenia Objednávky. Zákazník berie na vedomie, že v období Sviatkov, najmä Vianoc, či nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt.

6.4 V prípade, že Fototechnika nebola doručena včas a CEWE a. s. nekontaktovala Zákazníka, zaväzuje sa Zákazník o tom bezodkladne informovať CEWE a. s. za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

6.5 Pri preberaní Fototechniky od Poštového doručovateľa je povinnosťou Zákazníka skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poštovému doručovateľovi a CEWE a. s. V prípade, ak došlo k poškodeniu obalu, ktoré nasvedčuje neoprávnenej manipulácií a vstupu do zásielky, nie je povinnosťou Zákazníka Fototechniku od Poštového doručovateľa prevziať.

6.6 Zákazník je povinný prevziať Fototechniku na dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovanú Fototechniku Zákazník neprevezme podľa predchádzajúcej vety, môže ho CEWE a. s. e-mailom na základe svojho vlastného rozhodnutia oboznámiť o tom, kedy si môže Fototechniku prevziať, vrátane (náhradnej) lehoty na jej prevzatie, alebo mu môže byť na základe písomnej žiadosti Zákazníka opätovne doručená. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť CEWE a. s. všetky náklady spojené s opätovným doručením.

6.7 V prípade, ak Zákazník poruší povinnosť prevziať Fototechniku, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.5 Podmienok, nemá to za následok porušenie povinnosti CEWE a. s. voči Zákazníkovi doručiť mu Fototechniku, ako ani odstúpenie CEWE a. s. od Zmluvy. Ak si Zákazník neprevezme objednanú Fototechniku v náhradnej lehote, ani v lehote troch mesiacov odo dňa, keď mala byť Fototechnika pôvodne doručená, podľa toho, ktorý z uvedených termínov nastane skôr, má CEWE a. s. právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia. Ak sa CEWE a. s. rozhodne toto právo využiť, bude odstúpenie účinné odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Zákazníkovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok CEWE a. s. na náhradu škody, skladajúcej sa najmä z nároku na:
(a) náhradu skutočných nákladov na neúspešné pokusy o doručenie Fototechniky;
(b) náhradu nákladov na uskladnenie Fototechniky vo výške 1,-EUR/denne plus DPH; a
(c) Cenu Fototechniky;
Zákazník týmto vyhlasuje, že uvedený záväzok na náhradu škody nepredstavuje neprimerane vysokú sumu spojenú s nesplnením jeho záväzku.

6.8 Nebezpečenstvo škody na Fototechnike prechádza na Zákazníka v okamihu jej prevzatia. V prípade, ak Fototechniku Zákazník neprevezme, s výnimkou prípadu podľa bodu 6.5 Podmienok, prechádza na Zákazníka nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Fototechniky v momente, kedy mal Zákazník prvý krát právo ju prevziať, ale z dôvodov na jeho strane sa tak nestalo. Uvedené pravidlo znamená, že od uvedeného momentu znáša Zákazník všetky následky spojené so skazou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením Fototechniky.

6.9 V prípade, že Fototechnika bola v e-shope uvedená na Predobjednávku (bod 1.9.2 Podmienok), a bola pri nej uvedená iba orientačná doba dodania (tzv. „dostupnosti“), zaväzuje sa CEWE a. s. informovať Zákazníka v prípade:
(a) mimoriadneho výpadku výroby Fototechniky o novo očakávanej dobe dostupnosti, alebo o tom, že ju nebude možné viac dodať;
(b) omeškania s dodaním Fototechniky od zmluvného dodávateľa  CEWE a. s. o novo očakávanej dobe dodania.

6.10 V prípade, že CEWE a. s. nebude schopné dodať Zákazníkovi Fototechniku ani do deväťdesiatich dní od potvrdenia Objednávky, má Zákazník právo od Zmluvy odstúpiť.

6.11 V prípade, ak je štandardná doba dodania Fototechniky (napr. na Predobjednávku) dlhšia ako deväťdesiat dní od potvrdenia Objednávky, bude CEWE a. s. o tom Zákazníka vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti uverejnenej na e-shope a zaslaním e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že Zákazník berie túto dodaciu lehotu na vedomie. Ak nebude Zákazník s touto dodacou dobou súhlasiť, má právo od Zmluvy odstúpiť.    

7. Práva zo zodpovednosti za vady

7.1 Zákazník je povinný si Fototechniku skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo Fototechniku neprevziať, ak je na ňom alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je neúplná. Podmienkou úspešnej reklamácie je spísanie reklamačného protokolu priamo so zamestnancom/pracovníkom Poštového doručovateľa, alebo so zamestnancom predajne CEWE a. s., alebo ak Fototechniku z uvedených dôvodov odmietne prevziať.

7.2 V prípade ďalšieho reklamačného postupu (podmienok uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady/reklamácie, podmienok uplatnenia práv zo zodpovednosti za škodu/reklamácie), ustanovení o zodpovednosti za vady, alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, či riešenia sporov online (RSO)) platí „Reklamačný poriadok - e-shop“ (ďalej len „Reklamačný poriadok“) nachádzajúci sa na internetovej stránke CEWE a. s. www.fotolab.sk.

7.3 V prípade, ak reklamovaná vada bola spôsobená Zákazníkom, najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia Fototechniky na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením Fototechniky (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť CEWE a. s. všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. CEWE a. s. nezodpovedá za reklamované vady spôsobené Zákazníkom, ako ani za spôsobené živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.

7.4 Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli CEWE a.s. a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by CEWE a. s. túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe potvrdenia Objednávky alebo uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú hlavne: štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, špeciálna (vojenská) operácia, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a pod.

7.5 CEWE a. s. zodpovedá voči spotrebiteľovi za vady Fototechniky v súlade s ustanoveniami §§ 619 – 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba je v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka dvadsaťštyri mesiacov. Ak pôjde o použitý tovar Fototechniky v zmysle bodu 7.6 Podmienok, bude platiť kratšia záručná doba dvanásť mesiacov, ak CEWE a. s. výslovne neviedla pri danom tovare na e-shope dlhšiu záručnú dobu. 

7.6 Odovzdanie reklamovanej Fototechniky na posúdenie zo strany CEWE a. s. zabezpečí Zákazník vždy osobne na jednej z predajní CEWE a. s. 

7.7 Osobitne od Reklamačného poriadku CEWE a. s. uvádza, že v prípade spustenia elektronického bazáru (ďalej len „Bazár“) na internetovej stránke www.fotolab.sk, na ktorom by mala ponúkať na predaj (rozbalenú) Fototechniku, ktorá bol vystavená na predajni (ďalej len „rozbalená Fototechnika“), alebo Fototechnika vrátená Zákazníkom z e-shopu (ďalej len „použitá Fototechnika“), upraví zodpovednosť za vady takto ponúkanej rozbalenej/použitej Fototechniky osobitným spôsobom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nebude zo strany CEWE a. s. osobitne v budúcnosti uvedené inak, tak pre použitú Fototechniku ponúkanú na Bazáre bude platiť kratšia záručná doba dvanásť mesiacov. Naopak v prípade rozbalenej Fototechniky bude platiť štandardná záručná doba dvadsaťštyri mesiacov. Nakoľko pôjde o rozbalenú Fototechniku predávanú za nižšiu cenu, alebo pôjde o použitú Fototechniku, ktorá má určitú (drobnú) vadu, za ktorú CEWE a. s. zodpovedá, bude mať Zákazník namiesto práva na výmenu veci, právo podľa § 624 Občianskeho zákonníka na primeranú zľavu.

8. GDPR/Pravidlá spracúvania cookies

8.1 „Zásady ochrany osobných údajov“ CEWE a. s. ako prevádzkovateľa informačného systému sú zverejnené na internetovej stránke www.fotolab.sk.

8.2 Dňa 01.02.2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorý do slovenského právneho poriadku implementoval smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií. V zmysle uvedeného, vrátane Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (ďalej len „Smernica ePrivacy“) predstavujú cookies prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení Zákazníka, pričom sa v zásade delia na potrebné Cookies (ktoré sú z technického hľadiska nevyhnutné), marketingové (za účelom prispôsobenia zobrazovanej reklamy a jej cielenia na konkrétneho Zákazníka) a funkčné.

8.3 CEWE a. s. vyhlasuje, že nakoľko podľa Smernice ePrivacy sa na spracúvanie cookies vyžaduje predchádzajúci súhlas Zákazníka, ktorý je návštevníkom internetovej stránky www.fotolab.sk, ktorý musí mať náležitosti súhlasu podľa Nariadenia GDPR, pričom podľa v bode 8.2 Podmienok uvedeného nového zákona o elektronických komunikáciách už tento súhlas nemožno udeliť prostredníctvom nastavenia webového prehliadača, vyžaduje CEWE a. s. udelenie uvedeného súhlasu od Zákazníka prostredníctvom tzv. cookie lišty zverejnenej na webovej stránke www.fotolab.sk. Uvedená cookie lišta umožňuje Zákazníkovi:
(a) jedným zakliknutím prijať všetky cookies;
(b) jedným zakliknutím odmietnuť všetky cookies;
(c) umožniť voľbu medzi jednotlivými typmi cookies (niektoré prijať, iné nie);
(d) lišta obsahuje možnosť zrušenia („X“ v pravom hornom rohu) - po zrušení kliknutím na X je Zákazníkovi umožnené prehliadať internetovú stránku www.fotolab.sk bez toho, aby boli do jeho zariadenia cookies ukladané.

8.4 Cookie lišta zároveň obsahuje pre Zákazníka údaje o tom, aké typy cookies CEWE a. s. zbiera a používa, vrátane nie však výlučne histórie udeleného súhlasu, či možnosti súhlas kedykoľvek odvolať alebo modifikovať, pričom CEWE a. s. zbiera iba tie cookies, ktoré skutočne potrebuje.

9. Podávanie podnetov a sťažností

9.1 Ako spotrebiteľ je Zákazník oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: cewe@cewe.sk.

9.2 O posúdení podnetu alebo sťažnosti budeme Zákazníka informovať e-mailom zaslaným na jeho email.

9.3 V zmysle bodu 1.10 Podmienok je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), pracovisko Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, e-mail: ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70.

9.4 Podnet na vykonanie kontroly, ak Zákazník nie je spokojný s vybavením podnetu alebo sťažnosti môže podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na internetovej stránke:
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

10. Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

10.1 Podmienky alternatívneho riešenia sporu so spotrebiteľmi sú osobitne upravené v Reklamačnom poriadku (Príloha č. 2).

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Ak právny vzťah medzi CEWE a. s. a Zákazníkom obsahuje medzinárodný prvok, bude sa riadiť vždy právom Slovenskej republiky. Ak ide o Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, potom týmto ustanovením nie sú dotknuté jeho práva vyplývajúce mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Všetka písomná korešpondencia sa bude doručovať e-mailom. E-mailová adresa CEWE a. s. je uvedená v bode 1.2 a 9.1 Podmienok. CEWE a. s. bude doručovať korešpondenciu na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Zmluve, na Užívateľskom účte alebo cez ktorú kontaktoval CEWE a. s.

11.3 Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody. CEWE a. s. si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť tieto Podmienky, ale táto zmena sa nedotkne už uzavretých Zmlúv, ale iba Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. Zmena alebo doplnenie Podmienok však nezakladá právo Zákazníka vypovedať ešte neuzavretú Zmluvu. Pokiaľ CEWE a. s. od Zákazníka do štrnástich dní od zverejnenia informácie o zmene Podmienok neobdrží výpoveď už uzavretej Zmluvy, stávajú sa nové podmienky súčasťou Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Fototechniky nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade dania výpovede Zákazníkom podľa tohto bodu Podmienok je dva mesiace, a začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

11.4 V prípade Vyššej moci upravenej v bode 7.4 Podmienok, nenesie CEWE a. s. zodpovednosť za škodu spôsobenú v danej súvislosti. Ak tento stav trvá po dlhšiu dobu ako desať dní, má CEWE a. s. tiež právo od Zmluvy odstúpiť.

11.5 Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy (Príloha č. 1). CEWE a. s. v zmysle bodu 3.8 písm. (f) Podmienok v spojení s podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení poskytla Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom pred vytvorením Objednávky informáciu o jeho práve odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Fototechniky. Vzorový formulár zároveň obsahuje informáciu pre Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom o tom, že ak má v rámci odstúpenia od zmluvy záujem o výmenu Fototechniky, uvedie túto požiadavku v príslušnom poli formulára označenej ako „Poznámka“. V prípade rozdielnych cien vymieňanej Fototechniky bude Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom vrátený rozdiel v ich Cene na jeho bankový účet, ktorý uviedol v príslušnom poli formulára. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom týmto berie na vedomie, že v prípade, ak sa rozhodne pre výmenu Fototechniky, súhlasí s tým, že mu nebude na jeho účet vrátená celá Cena vrátenej Fototechniky, ale iba prípadný rozdiel medzi pôvodnou a novou Cenou. V prípade, že Zákazník, ktorý je spotrebiteľom uzavrel na vrátenú Fototechniku aj príslušné Poistenie, obsahuje formulár aj pole týkajúce sa odstúpenia od poistnej zmluvy vykonaného taktiež v lehote 14 dní od prevzatia Fototechniky.

11.6 CEWE a. s. týmto Zákazníka informuje o tom, že pri odstúpení od Zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty Fototechniky, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s predmetnou Fototechnikou, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jej vlastností a funkčnosti. CEWE a. s. týmto informuje Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, že za uvedené zaobchádzanie s Fototechnikou bude napríklad, nie však výlučne považovať vrátenie vizuálne (nie funkčne, ani nad mieru obvyklým drobným škrabancom) poškodenej Fototechniky, jej vrátenie v nekompletnom/ nepôvodnom balení, s chýbajúcimi súčasťami/vrecúškami, plastmi, výplňami, alebo zhotovenie viac ako 20 (testovacích) fotografií vrátenou Fototechnikou. V takom prípade môže CEWE a. s. vzniknúť nárok na odškodnenie  až do výšky 20% Ceny (ďalej len „Storno poplatok“), ktorý má právo si voči nároku Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom na vrátenie Ceny jednostranne započítať. Cena (po prípadnom odpočítaní Storno poplatku bude Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom vrátaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. CEWE a. s. však nie je povinná vrátiť Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom podľa predchádzajúcej vety Cenu skôr, ako jej bola Fototechnika doručená. Úhradu vrátenia Ceny uskutoční CEWE a. s. v prípade platby v hotovosti alebo na základe prevodného príkazu (príkazu na úhradu) formou prevodného príkazu na účet Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, v prípade platby pomocou platobnej karty formou prevodného príkazu na použitú platobnú kartu a s ním spojený bankový účet Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom a v prípade platby pomocou služby PayPal formou prevodného príkazu na Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom pri zadaní Objednávky zvolený účet PayPal a s ním spojený bankový účet.

11.7 Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe v CEWE a. s., ale nie je Zákazníkovi prístupná. Tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky spolu s jej zhrnutím dostane Zákazník od CEWE a. s. e-mailom, a preto bude mať Zákazník prístup k Zmluve aj bez súčinnosti CEWE a. s. Z uvedeného dôvodu odporúča CEWE a. s. Zákazníkom si potvrdenie Objednávky a Podmienky vždy uložiť.

11.8 Na činnosť CEWE a. s. sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrany spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Príloha č. 1 - Formulár pre odstúpenie od Zmluvy, vrátene možnosti odstúpenia od poistnej zmluvy
Príloha č. 2 - Reklamačný poriadok

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 8.8.2023


Aktuálna ponuka pozostáva z fotoaparátov, objektívov a príslušenstva. Okrem digitálnych zrkadloviek, bezzrkadloviek CSC a objektívov tu Zákazníci nájdu aj filtre pre všetky žánre fotografie, fotobrašne a batohy, pamäťové karty, nabíjačky a náhradné batérie, statívy na natáčanie videí a fotografovanie, gimbalové stabilizátory alebo blesky a LED svietidlá.