Infolinka FOTOPRÁCE
02/6820 4415
Po-Ne: 8:00 - 22:00 hod.
Infolinka FOTOAPARÁTY
02/6820 4418
Po-Pi: 8:00 - 16:00 hod.
Na Slovensku
15 predajní
bližšie k vám
 
Košík
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK - FOTOPRÁCE

 

Reklamačný poriadok - e-shop nájdete TU.

 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti CEWE a.s. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania foto-zákaziek (vyvolávanie filmov a vyhotovovanie fotografií, vyhotovovanie foto-darčekov), vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

1. ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ

 

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť v zberni, v ktorej bola zákazka prijatá na spracovanie alebo odoslaním Slovenskou poštou v prípade, keď bola zákazka objednaná cez internet na adresu zákazníka.

1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom vady (omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo alebo formát zhotovených fotografií, poškodenie filmu, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.

1.4 Príslušná zberňa alebo predajňa Fotolab potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.

1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie. Taktiež za neoprávnenú sa bude považovať reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku /napr. voľná dĺžka digitálnych fotografií, fotografie bez úprav, atď/.

1.6 Príslušná zberňa alebo predajňa Fotolab potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.

 

2. LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do dvoch týždnov odo dňa vyhotovenia objednávky.

2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.

2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú zberňami alebo predajňami Fotolab prevzaté a odoslané reklamačnému oddeleniu spoločnosti CEWE a.s. na posúdenie. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, podľa zákona v lehote 30 dní.

2.4 Neprevzaté zákazky je zberňa povinná vrátiť po uplynutí 3 mesiacov od vyhotovenia zákazky na reklamačné oddelenie /zákaznícky servis CEWE a.s./ za účelom skartovania zákazky.

 

3. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE

 

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál prijatý na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní foto-materiálu v jednotlivých zberniach, z tohto dôvodu si spoločnosť CEWE a.s. vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

 

4. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ

 

4.1 V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie:

a) sa vykoná oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi prostredníctvom príslušnej zberne, predajne Fotolab alebo Slovenskou poštou, v prípade, ak zákazník objednal zákazku cez internet s doručením Slovenskou poštou

b) v prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny, a to pri prekročení dohodnutej doby o 1 deň vo výške 10%, o 2 dni vo výške 20% a o 3 a viac dní vo výške 30%, pričom deň prijatia zákazky sa do dohodnutej doby nezapočítava

c) pri poškodení filmu počas spracovania, pri strate alebo zámene zákazky, ak sa zákazka nenájde do 1 mesiaca od uplatnenia reklamácie, poskytne spracovateľ zákazníkovi nový film zodpovedajúci kvalitou filmu, ktorý zákazník podal na spracovanie

d) pri strate digitálnej zákazky (digitálne médium), podanú cez zberňu alebo predajňu Fotolab poskytujeme náhradu nové digitálne médium + zľavnený kupón na spracovanie 50 ks digitálnych fotografií zdarma

e) v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo dohodou zúčastnených strán.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

5.2 Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti CEWE a.s.

5.3 Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - reklamačné oddelenie, telefón 02/6820 4415 alebo e-mailom na adresu digital@cewecolor.sk.

 

 

V Bratislave, 4.9.2013